Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
20161120_10164082 20181016_145749 20181016_083111 Canh_toan_truong83 20180928_091459 20181016_145901 20181016_15431734 20181016_150842 20181019_173329 8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

20161120_10164082

20181016_145749

20181016_083111

Canh_toan_truong83

20180928_091459

20181016_145901

20181016_15431734

20181016_150842

20181019_173329

8e82ae5ea89dfa7553f4a4d27841066b

Thời gian biểu chủ đề gia đình
Thời khóa biểu tháng 10+ 11 lớp 4-5 tuổi A3
Thời gian biểu lớp 4-5 Tuổi A3 
 10/10/22  TKB  
Thời khoá biểu tuần 7, tuần 8, tuần 9 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi 
Thời gian biểu lớp 24-36 tháng ,tuần 3 chủ đề "Bé với các bạn"