Địa chỉ: Thôn: Cầu Trấn
 26/05/20  Công khai  116
Căn cứ công văn số 444/SGDĐT ngày 04/05/2020 của sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch GDMN học kỳ 2, Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT Tân Yên, Trường Mầm non Quang Tiến điều chỉnh kế hoạch GD học kỳ 2 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phù hợp với địa phương Quang ...
 25/05/20  Công khai  118
Căn cứ công văn số 444/SGDĐT ngày 04/05/2020 của sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch GDMN học kỳ 2, Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT Tân Yên, Trường Mầm non Quang Tiến điều chỉnh kế hoạch GD học kỳ 2 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phù hợp với địa phương Quang ...
 25/05/20  Công khai  80
Căn cứ công văn số 444/SGDĐT ngày 04/05/2020 của sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch GDMN học kỳ 2, Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT Tân Yên, Trường Mầm non Quang Tiến điều chỉnh kế hoạch GD học kỳ 2 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phù hợp với địa phương Quang ...
 27/02/19  Công khai  218
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-GD&ĐT ngày 15/01 năm 2019 , ké hoạch chỉ đạo các nhà trường xây dựng  bộ qui tắc ứng sử văn hóa trong nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường mầm non Quang Tiến, ngày  16 tháng 1/2019  trường mầm non Quang Tiến  đã xây ...